0سبد خرید
سبد خرید
کاربر: مهمان ثبت نام
شنبه 27 دی ماه 1399
www.dndco.ir

یاد ایامی...


...اولین سازه چوبی من برمی گردد به ساخت تخت خوابم با ضایعات،
 

در اتاق کوچک خانه پدری...

راستی، چقدر اتاق چوب ها کوچک بود اما، 

خدای چوب ها بزرگ.

یادش به نیکی...